1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp + Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 54 + Tổng số giáo viên trong nhà trường: 42 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 12 giáo viên. Chiếm: 28,6 % Tốt nghiệp Cao Đẳng: 26 giáo viên. Chiếm: 61,9%...